Bilety

Konkurs ofert na wybór operatora usług gastronomicznych w budynku p.n. „Nowa Gastronomia” (10.12.2021)

Konkurs ofert na wybór operatora usług gastronomicznych w budynku p.n. „Nowa Gastronomia” (10.12.2021)

Konkurs ofert na wybór operatora usług gastronomicznych w budynku p.n. „Nowa Gastronomia” posadowionym pod adresem: ulica Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk

Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Michała Targowskiego – dyrektora jednostki budżetowej Gdański Ogród Zoologiczny ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk (dalej: „Organizator konkursu”) działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydent Miasta Gdańska Zarządzeniem nr 1909/21 z dnia 1 grudnia 2021 roku ogłasza konkurs ofert na wybór operatora usług gastronomicznych w budynku pod nazwą „Nowa Gastronomia” w Gdańsku Oliwie, posadowionym pod adresem ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk (dalej „Operator” lub „Uczestnik konkursu”), na warunkach określonych w Regulaminie konkursu.

1. Konkurs ma na celu wybór najkorzystniejszej (zgodnie z przyjętymi kryteriami) oferty operatora usług gastronomicznych w budynku p.n. „Nowa Gastronomia” zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu.

2. Regulamin konkursu wraz z Załącznikami jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz w siedzibie Organizatora konkursu.

3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, adres: ulica Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk w sekretariacie w terminie do 10.01.2022 roku do godziny 12.00 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00) w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą tradycyjną (nie przyjmujemy zgłoszeń przysłanych pocztą elektroniczną) przy czym o złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do Organizatora konkursu,

4. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2022 roku.

5. Z wybranym operatorem po spełnieniu warunków, o których stanowi § 2 ust. 13 Regulaminu, zostanie zawarta nie później niż w terminie 21 dni od dnia poinformowania o wyborze operatora, umowa przedwstępna, na okres do dnia zawarcia umowy najmu. Umowa najmu zostanie zawarta po spełnieniu warunków, o których stanowi § 11 ust. 1 Regulaminu.

6. Organizator konkursu zastrzega, że zawarcie umowy najmu i wydanie przedmiotu najmu planowane jest nie wcześniej niż w II kwartale 2022 r. i nie później niż w terminie 21 dni od uzyskania dla realizowanego budynku pod nazwą „Nowa Gastronomia” prawomocnej decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

7. Kryteria oceny ofert:

  • Kryterium nr 1 – proponowana stała stawka czynszu najmu nie mniejsza niż 5,0 złotych netto (słownie) za 1 m2 powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gastronomicznej i pomieszczenie biurowe za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy najmu – najwyższa liczba punktów – 20 oraz proponowana stała stawka czynszu najmu nie mniejsza niż 2,0 złotych netto (słownie) za 1 m2 powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności w obrębie tarasu konsumpcyjnego za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy najmu – najwyższa liczba punktów 10.
  • Kryterium nr 2 – proponowana stawka % (nie mniejsza niż 5%) od uzyskanego miesięcznego przychodu z tytułu asortymentu oferowanych potraw, przekąsek
    i napojów bezalkoholowych: najwyższa liczba punktów–20.
  • Kryterium nr 3 – proponowana stawka % (nie mniejsza niż 7,5%) od uzyskanego miesięcznego przychodu z tytułu oferowanych napojów alkoholowych: najwyższa liczba punktów – 20.
  • Kryterium nr 4 -koncepcja świadczenia usług gastronomicznych najwyższa liczba punktów– 20.
  • Kryterium nr 5 – koncepcja działań proekologicznych, które w przedmiocie najmu podejmie Operator- najwyższa liczba punktów – 10.

8. Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy art. 70(1) i nast. kodeksu cywilnego.

9. Wyniki konkursu zostaną upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz przesłane w formie elektronicznej na wskazane przez oferentów dane e-mail.

10. Informacja w sprawie niewystępowania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych: Wniosek należy złożyć na formularzu CI KRS-CDN dostępnym na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej 

11. Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Regulamin konkursu (218.72 KB)

Załącznik nr 2 (112.29 KB)

Załącznik nr 3 (60.3 KB)

Załączniki nr 4, 5, 6 do Regulaminu konkursu (43.13 KB)

Załącznik nr 7 Umowa przedwstępna (128.78 KB)

Załącznik nr 8 Umowa Najmu (212.29 KB)

Architekt rysunki (3.15 MB)

Projekt wykonawczy – budynek duży całość (43.08 MB)

Projekt wykonawczy – budynek duży całość – korekta powierzchni (strona 16 i 17) (63.42 KB)

Partner Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Przyjaciele ZOO

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić użytkownikom najwyższą jakość usług. Jeśli nie dokonasz zmian w ustawieniach przeglądarki dotyczących plików cookies, będą one automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.